قتل عام اره برقی ها »

در حال حاضر جنگل‌های سراسر دنیا به دلیل بهره‌برداری‌های مهارنشده بشر تهدید می‌شوند. آنها به مزرعه تبدیل می‌شوند، یا برای الوار و سایر استفاده‌ها ویران و نابود می‌گردند.
یک جنگل چیزی فراتر از چیدن منظم چوب کبریت هاست. دانشمندی کشف کرد که در جنگل های آمازون ، یک درخت به تنهایی برای 2000 گونه منحصر به فرد جانوران خانه فراهم می کند. جنگل ها برای اکو سیستم جهانی ما اهمیت دارند. آنها جذب کننده دی اکسید کربن هستند. اگر جنگل ها را نابود کنید، هیچ انسانی زنده نمی ماند. در بسیاری از کشورها، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه ، جنگل ها در ابعاد بزرگتر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسیاری دارند. هر ساله میلیون هکتار درخت به اسم زندگی بخشیدن قطع می شوند. چوب بری ، کشاورزی، آتش باران اسیدی همگی در تخریب جنگل ها سهیم هستند. ولی در جنگل‌های استوایی این یک قتل عام است.

ادامۀ خواندن »